Zeměpis

Informace o předmětu

Předmět zeměpis si na našem gymnáziu udržuje postavení důležitého všeobecně vzdělávacího předmětu. K jeho cílům patří především napomoci studentům získat schopnost orientace v současném světě a jeho problémech, dále základní kulturně - politický rozhled, způsobilost kritického myšlení a nakládání s informacemi a v neposlední řadě schopnost zaujímat stanoviska k problémům současného světa. Prostor k tomu mají studenti dostatečný - zeměpis se u nás vyučuje v dvouhodinové dotaci v prvních šesti ročnících a poté ještě v ročníku maturitním, kde je tradičně vypisován i geografický seminář. Zajištění cílů výuky napomáhá moderně zařízená zeměpisná učebna, která je velmi dobře vybavena didaktickou technikou. Pro výuku je zde k dispozici dataprojektor napojený na moderní počítač, čtecí kamera, videorekordér, DVD přehrávač, dvě televizní obrazovky a další pomůcky. K využití se nabízí také každoročně se rozšiřující fondy učitelské a žákovské knihovny.

Využívání nadstandardního technického zázemí učebny úspěšně napomáhá společné práci studentů a vyučujících během procesu geografického vzdělávání. V něm se snažíme posilovat roli studentů a zavádět nové formy práce na hodinách. Těch se studenti aktivně účastní např. tvorbou a prezentováním počítačových prezentací, přednášením referátů, diskusemi k jednotlivým tématům, aktivním vyhledáváním informací prostřednictvím práce s odbornou literaturou, encyklopediemi, články v časopisech, tabulkami, internetem, CD - romy a především různými mapami a atlasy. Snahou vyučujících je zajistit maximální aktuálnost a pestrost výuky, což nám umožňuje především práce s počítačem (promítání obrázků, poslech etnické hudby a další), ale i zařazování skupinové práce, referátů, problémové výuky apod. Studenti jsou vedení k samostatnému a kultivovanému vyjadřování, zaujímání stanovisek k různým problémům, k reflektování politického dění. K součástem hodin zeměpisu patří i využívání videokazet a DVD, aktualit z médií, vlastních zkušeností z cestování. Běžnou složkou výuky předmětu se stalo používání počítačových prezentací k široké škále témat, jejichž nabídka je plynule rozšiřována. Jsou používány s cílem maximálně podpořit názornost a pestrost výuky a zapojit studenty do jejího procesu. K jednotlivým vytvořeným materiálům (např. testovým úlohám, prezentacím) mají studenti přístup na studentských počítačích, které pak mohou využívat pro přípravu na hodinu a které slouží i k práci na domácích úkolech.

Součástí výuky je i snaha o co největší propojení výuky s aktuálním společensko - politickým děním a k zdůrazňování praktických rozměrů zeměpisu. Propojení s praxí a názornost výuky předmětu nám pomáhají uskutečňovat geografické exkurze. Ty se v loňském roce uskutečnily například pro primy, které navštívily v rámci studia vesmíru pražské planetárium. Sekundáni v rámci výuky zeměpisu zavítaly do automobilky Škoda Mladá Boleslav, kde si prohlédli výrobu automobilů a místní muzeum. V terciích se jako již tradičně uskutečnila pětidenní zeměpisně-dějepisně-biologická exkurze, která završuje výuku geografie České republiky probíhající v sekundě. V jejím rámci studenti navštívili region střední Moravy. Studenti během exkurze zavítali do průmyslových podniků (elektrárna Chvaletice), shlédli několik zajímavých městských center s jejich památkami - Olomouc, Litomyšl či Kroměříž , podnikli pěší túru v CHKO Beskydy a poctili svoji návštěvou i hrady (Bouzov a Helfštýn), skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích, ZOO v Olomouci, poutní areál Svatý Kopeček či arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži. Během letošního školního roku pojedou studenti tercií na stejný typ exkurze na severní Moravu a plánujeme další jednodenní geografické exkurze.

Možnosti studentů věnovat se zeměpisnému vzdělávání u nás ovšem zdaleka nekončí hodinami geografie a exkurzemi. Již tradičně se na naší škole koná školní kolo zeměpisné olympiády. Sedmým rokem zde také působí zájmový kroužek Evropský klub, který sdružuje zájemce o problematiku Evropské unie a politického dění vůbec. Jeho členové se scházejí na pravidelných týdenních schůzkách, kde debatují nad různými aktuálními tématy, případně se účastní akcí mimo školu (přednášky, návštěvy výstav, exkurze apod.) - viz pasáž o Evropském klubu. Členové klubu a někteří další studenti se také účastní mezinárodního projektu organizace Partners Czech s názvem Deliberating in a Democracy financovaného americkým ministerstvem školství. Ten je zaměřen na podporu zvýšené účasti občanů na věcech veřejných, rozvoj partnerství mezi českými a americkými studenty a učení se hledání řešení aktuálních společenských témat a problémů. Naši studenti si v rámci projektu vyměňují názory na témata jako globální oteplování či americké prezidentské volby se studenty partnerských škol v projektu, kterými jsou Lake View High School v Chicagu a škola East Leden High School ve Franklin Parku ve státě Illinois, učí se debatovat, kriticky myslet, naslouchat svým kolegům, pracovat s odbornými texty a v neposlední řadě si zdokonalují i svoji angličtinu. Vedoucí projektu J. Čapek v loňském školním roce absolvoval pracovní pobyt v Chicagu organizovaný americkou stranou projektu. Za upozornění stojí, že dva naši studenti byli na závěr celoročního projektu vyhodnoceni jako jedni z šesti nejaktivnějších v rámci cca 200 studentů, kteří jsou v ČR v projektu zapojeni.

A na závěr snad jenom to, že na hodinách zeměpisu se kromě výše uvedeného nezřídka i dobře pobavíme. Jako příklad k tomu vedoucí situace můžeme uvést test nejmenovaného studenta, kde vyučující u otázky : "Co je to Lago Maggiore?" (očekávaná odpověď - jezero v Itálii) nalezl odpověď: "Italské těstoviny za tři minuty hotové". Suma sumarum při zeměpise se u nás zkrátka rozhodně nenudíme.

Za VO Mgr. Matěj Vrhel
FotogalerieUčitelé

Mgr. Monika Cihelková

Mgr. Zdeněk Kříž

Mgr. Jiří Matějka

Mgr. Jitka Procházková