Prázdninová provozní doba: 9:00-14:00 hod.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

V prvním kole přijímacího řízení přijímáme uchazeče, kteří se umístili na 1. - 56. místě.

Zbývající 4 místa jsou vyhrazena pro uchazeče, kteří konají přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Kompletní výsledky po náhradního termínu by měly být známy v týdnu od 16. 5. 2022, kdy bude zveřejněno aktualizované pořadí uchazečů. Sledujte prosím web školy.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Přijatí studenti

Nepřijatí studenti

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ UCHAZEČŮ O VZDĚLÁNÍ:

Školní přijímací zkoušku z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu, která proběhne v termínech konání jednotné přijímací zkoušky.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí, a to podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.


Jednotná kritéria pro posuzování uchazečů o vzdělávání:

  1. hodnocení na posledních 3 vysvědčeních z předchozího vzdělávání z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk - tedy 1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy
  2. maximálně 2 body
  3. výsledky hodnocení jednotných přijímacích zkoušek (test z českého jazyka a literatury, test z matematiky a jejích aplikací)
  4. maximálně 50 bodů za test z českého jazyka a literatury maximálně 50 bodů za test z matematiky a jejích aplikací
  5. výsledky hodnocení školní přijímací zkoušky (test obecných studijních předpokladů a test všeobecného přehledu) maximálně 48 bodů
  6. Maximální celkový počet bodů: 150
  7. v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů uchazečů rozhoduje o pořadí počet získaných bodů z testu obecných studijních předpokladů
  8. v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů i po uplatnění bodu d) rozhoduje dále o pořadí počet získaných bodů z testu všeobecného přehledu
  9. v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů i po uplatnění bodu d) a e) rozhoduje dále o pořadí počet získaných bodů z jednotné přijímací zkoušky (tedy celkový počet bodů z českého jazyka a matematiky)
  10. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením.
  11. Podle § 51, odst. 3 školského zákona musí být slovní hodnocení na vysvědčení ze ZŠ převedeno do klasifikace.
  12. Při úpravě přijímací zkoušky u cizinců škola postupuje dle §20, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto osob ověřena rozhovorem, který bude zaměřen, kromě posouzení kvality verbálního projevu, také na zjištění úrovně znalostí uchazeče v duchu jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Rozhovor bude veden dvěma vyučujícími českého jazyka za účasti ředitele školy, případně jiného člena vedení školy, v termínu určeném na základě dohody se zákonným zástupcem uchazeče, ještě před konáním prvního kola přijímacího řízení.
  13. Uchazečům, kteří přikládají vysvědčení ze zahraniční školy, budou body individuálně přepočítány do dvoubodové škály. Kopie vysvědčení musí být úředně ověřena a přeložena do českého jazyka.

  Veškeré informace a právní předpisy týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT a CERMAT.

  https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


  V Praze dne 2. 5. 2022

  Mgr. Jiří Matějka
  ředitel školy

PÁR RAD RODIČŮM

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí = zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 16. 5. 2022 včetně). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Gymnáziu, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 ve výše stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

ODVOLÁNÍ

 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí osobně v úředních hodinách v podatelně školy (pondělí-pátek 7:00-14:00) nebo poštou na adresu: Gymnázium, Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5, 150 00, případně datovou schránkou fyzické osoby.
 • Rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat v týdnu od 2. 5. 2022 (sledujte aktuality školy) do vlastních rukou (obálka s modrým pruhem), případně do datové schránky (pouze fyzické osoby).
 • S odvoláním prosím vyčkejte, až převezmete písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 • Do odvolání uveďte číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí (pro rychlejší spárování).
 • V samotném odvolání se odvolávejte k řediteli školy (Mgr. Jiří Matějka).
 • V rámci odvolacího řízení mohou být uchazeči přijati dodatečně tzv. autoremedurou na místa uvolněná z důvodu neodevzdání, nebo odebrání zápisových lístků přijatými uchazeči. V případě autoremedury vás budeme telefonicky kontaktovat v nejkratším možném čase (nejdříve však 18. 5. 2022, tedy po lhůtě pro zápisové lístky). Ostatní odvolání jsou dále předávána Magistrátu hl. m. Prahy.

Děkujeme za spolupráci, trpělivost a pochopení.

Pověřená osoba za GNK:

Mgr. Josef Růžička
zástupce ředitele
ruzicka.josef@kavalirka.cz
257 225 370