PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2023 PO NÁHRADNÍM TERMÍNU


V prvním kole přijímacího řízení přijímáme uchazeče, kteří se umístili na 1. - 77. místě.

Zbývajících 13 míst je vyhrazeno pro potřeby odvolacího řízení.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Přijatí po náhradním termínu

Nepřijatí po náhradním termínu

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí = zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 5. 6. 2023 včetně). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Gymnáziu, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 ve výše stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 • ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ BUDE DORUČENO ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ POŠTOU, ČI DATOVOU SCHRÁNKOU.

  ODVOLÁNÍ

  • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí osobně v úředních hodinách v podatelně školy (pondělí-pátek 7:00-14:00) nebo poštou na adresu: Gymnázium, Nad Kavalírkou 100/1, Praha 5, 150 00, případně datovou schránkou fyzické osoby.
  • Rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat nejdříve 23. 5. 2023 (sledujte aktuality školy) do vlastních rukou (obálka s modrým pruhem), případně do datové schránky (pouze fyzické osoby).
  • S odvoláním prosím vyčkejte, až převezmete písemné rozhodnutí o nepřijetí.
  • Vzor odvolání naleznete na webu školy (viz níže)
  • V rámci odvolacího řízení mohou být uchazeči přijati dodatečně tzv. autoremedurou na místa uvolněná z důvodu neodevzdání, nebo odebrání zápisových lístků přijatými uchazeči. V případě autoremedury vás budeme telefonicky kontaktovat v nejkratším možném čase (nejdříve však 23. 5. 2023, tedy po lhůtě pro uplatnění zápisových lístků). Ostatní odvolání jsou dále předávána Magistrátu hl. m. Prahy.

  Děkujeme za spolupráci, trpělivost a pochopení.


  V Praze dne 22. 5. 2023


  Mgr. Jiří Matějka
  ředitel školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA A JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

Škola Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Matějkou, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

stanovuje:

1. Termíny prvního kola přijímacího řízení:
pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, denní formu


1. termín jednotné přijímací zkoušky: 17. 4. 2023 (náhradní termín 10. 5. 2023)
2. termín jednotné přijímací zkoušky: 18. 4. 2023 (náhradní termín 11. 5. 2023)

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

3. Školní přijímací zkoušku z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu, která proběhne v termínech konání jednotné přijímací zkoušky.

4. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

5. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí, a to podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

6. Jednotná kritéria pro posuzování uchazečů o vzdělávání:

  1. hodnocení na posledních 3 vysvědčeních z předchozího vzdělávání z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk - tedy 1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy. Průměr známek je ohodnocen maximálně 2 body. Za průměr 1,0 obdrží uchazeč 2 body a dále se vzrůstajícím průměrem body lineárně klesají, od průměru 3,0 neobdrží uchazeč žádný bod.
  2. maximálně 2 body

  3. výsledky hodnocení jednotných přijímacích zkoušek (test z českého jazyka a literatury, test z matematiky a jejích aplikací)
  4. maximálně 50 bodů za test z českého jazyka a literatury
   maximálně 50 bodů za test z matematiky a jejích aplikací

  5. výsledky hodnocení školní přijímací zkoušky: test obecných studijních předpokladů (OSP) maximálně 20 bodů, test všeobecného přehledu (VP) maximálně 28 bodů.
  6. maximálně 48 bodů

   Maximální celkový počet bodů: 150


  7. v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů uchazečů rozhoduje o pořadí počet získaných bodů z testu obecných studijních předpokladů

  8. v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů i po uplatnění bodu 6 d) rozhoduje dále o pořadí počet získaných bodů z testu všeobecného přehledu

  9. v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů i po uplatnění bodu 6 d) a 6 e) rozhoduje dále o pořadí počet získaných bodů z jednotné přijímací zkoušky (tedy celkový počet bodů z českého jazyka
   a matematiky)

  10. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením.

  11. Podle § 51, odst. 3 školského zákona musí být slovní hodnocení na vysvědčení ze ZŠ převedeno do klasifikace.

  12. Při úpravě přijímací zkoušky u cizinců škola postupuje dle §20, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto osob ověřena rozhovorem, který bude zaměřen, kromě posouzení kvality verbálního projevu, také na zjištění úrovně znalostí uchazeče v duchu jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Rozhovor bude veden dvěma vyučujícími českého jazyka za účasti ředitele školy, případně jiného člena vedení školy, v termínu určeném na základě dohody se zákonným zástupcem uchazeče, ještě před konáním prvního kola přijímacího řízení.
  13. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.
  14. Uchazečům, kteří přikládají vysvědčení ze zahraniční školy, budou body individuálně přepočítány do dvoubodové škály. Kopie vysvědčení musí být úředně ověřena a přeložena do českého jazyka.

  15. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)
   Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních
   v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

   Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium
   s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.

   Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a testy školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.

   Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

  Veškeré informace a právní předpisy týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT a CERMAT.

  https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

  Přihláška ke vzdělávání:
  https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf  Mgr. Jiří Matějka
  ředitel školy

Soubory ke stažení

Vzor - odvolání