PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, zastoupená zástupkyní ředitele Mgr. Jarmilou Hlinákovou, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Termíny prvního kola přijímacího řízení: pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, denní formu:

1. termín jednotné přijímací zkoušky: 16. 4. 2024 (náhradní termín 29. 4. 2024)

2. termín jednotné přijímací zkoušky: 17. 4. 2024 (náhradní termín 30. 4. 2024)

Kritéria příjímacího řízení 2024

Způsob hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení

Bodové výsledky dle níže uvedených kritérií budou sečteny a uchazeči budou seřazeni od nejvyššího bodového zisku (nejlepší) po nejnižší součet (nejhorší).

Pořadí uchazečů pro přijetí ke vzdělávání bude stanoveno dle jejich výsledků získaných v testech jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky tvoří 100 % z celkového hodnocení přijímací zkoušky.

max. 50 bodů za test z českého jazyka a literatury

max. 50 bodů za test z matematiky

maximální počet bodů = 100 bodů

Forma, obsah a rozsah zkoušky je stanoven § 13 vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

V případě rovnosti bodů více uchazečů se rozhoduje o pořadí uchazečů (kdy pořadí těchto dílčích kritérií je dle jejich významu, tj. při dosažení první rozdílné hodnoty dochází k stanovení pořadí) dle:

 1. lepšího výsledku testu z matematiky,

 2. nižšího průměru na vysvědčení v 1. pololetí 5. třídy ZŠ,

 3. nižšího průměru na vysvědčení v 2. pololetí 4. třídy ZŠ.

 4. nižšího průměru na vysvědčení v 1. pololetí 4. třídy ZŠ.

 5. nižšího průměru na vysvědčení z anglického jazyka 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy ZŠ.

 6. Pokud i po uplatnění výše zmíněných rozřazovacích kritérií budou uchazeči, z nichž nemohou být přijati všichni, na shodném pořadí, rozhodne o jejich přijetí los. Losování bude veřejné, informace o

  něm bude zveřejněna na stránkách školy a zákonní zástupci účastníků řízení, o jejichž pořadí bude rozhodováno, budou pozvání s předstihem alespoň 12 hodin e-mailem.

Počet přijímaných uchazečů: 60

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají překlad vysvědčení z ekvivalentu 4. ročníku a poloviny 5. ročníku základní školy. Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání škola ověří u těchto uchazečů rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně: Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem. Rozhovor bude veden dvěma vyučujícími českého jazyka za účasti člena vedení školy, v termínu určeném na základě dohody se zákonným zástupcem uchazeče, ještě před konáním prvního kola přijímacího řízení. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání, nebude přijat a nebude zařazen do výsledného pořadí. Uchazeč se souhlasným stanoviskem bude zařazen do redukovaného pořadí dle § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb., body získané při pohovoru se nepoužijí k stanovení pořadí.

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz výše). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce. Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

V řízení zahájeném podáním žádosti o přijetí sdělujeme, že dne 9. 5. 2024 v 23:59 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

Se spisem je možné se seznámit v pracovních dnech od 10. 5. do 14. 5. 2024 v úředních hodinách od 7:30 do 15:00 po předchozí domluvě se zástupcem ředitele Mgr. Josefem Růžičkou na tel. čísle 257 225 370 nebo na emailové adrese ruzicka.josef@kavalirka.cz

Další informace

 • Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením.
 • Podle § 51, odst. 3 školského zákona musí být slovní hodnocení na vysvědčení ze ZŠ převedeno do klasifikace.

Mgr. Jarmila Hlináková
zástupkyně ředitele školy

 • Veškeré informace, formuláře a právní předpisy týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/
 • Zdravotní posudek nevyžadujeme.
 • Pozvánku budeme odesílat poštou nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se nekoná.

Pověřená osoba za GNK: Mgr. Josef Růžička (zástupce ředitele)

ruzicka.josef@kavalirka.cz, tel. 257 225 370