Maturita 2023

Maturitní zkouška v roce 2023 se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Společná část

Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

2 povinné zkoušky

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky

z nabídky:
cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský.

Profilová část

Skládá se ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Ostatní zkoušky profilové části MZ se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 450 slov, písemná práce trvá 140 minut (20 minut výběr a rozmyšlení tématu, 120 minut psaní). Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 5 zadání, z nichž si každý žák jedno zvolí.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 - 240 slov, písemná práce trvá 95 minut (15 minut výběr a rozmyšlení tématu, 80 minut psaní). Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci z cizího jazyka ředitel školy stanoví 4 zadání, z nichž si každý žák jedno zvolí.

Žáci zaznamenají vytvořený text rukopisně.

3 povinné zkoušky

z nabídky:
anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika a její aplikace, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova

Pokud si žák ve společné části nezvolí zkoušku z cizího jazyka, musí konat zkoušku z cizího jazyka v profilové části (tj. cizí jazyk je v tomto případě jedním předmětem ze 3 povinných).


Příklady volby maturitních předmětů:

  1. společná část: Čj, cizí jazyk
    profilová část: Čj, cizí jazyk (stejný jako ve společné části) + M, F, Bi

  2. společná část: Čj, matematika
    profilová část: Čj + cizí jazyk (povinně), Osz, H

Žák může požádat o nahrazení 1 zkoušky z cizího jazyka profilové části MZ výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Písemnou žádost musí podat do 31. 3. 2023 pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. 6. 2023 pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Pro anglický jazyk jde o zkoušky v úrovni C1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, pro druhý cizí jazyk úroveň B2 a vyšší. Seznam zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky vydává MŠMT.

max. 2 nepovinné zkoušky

z nabídky:
anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika a její aplikace, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, deskriptivní geometrie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova.

Podmínkou pro výběr nepovinné zkoušky je předchozí písemný souhlas příslušného vyučujícího.

Další informace naleznete na maturita.cermat.cz

V Praze dne 23. 09. 2022
Mgr. Jiří Matějka
ředitel školy