KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

Aktuální informace k přijímacím zkouškám:
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#prijimacky

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA A JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Škola Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Matějkou, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

stanovuje:

1. Termíny prvního kola přijímacího řízení:
pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, denní formu

   1. termín jednotné přijímací zkoušky: 05. 05. 2021 (náhradní termín 02. 06. 2021)
   2. termín jednotné přijímací zkoušky: 06. 05. 2021 (náhradní termín 03. 06. 2021)

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

3. Školní přijímací zkoušku z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu, která proběhne v termínech konání jednotné přijímací zkoušky.

4. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

5. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí, a to podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

6. Jednotná kritéria pro posuzování uchazečů o vzdělávání:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk – za první pololetí 4. ročníku a první pololetí 5. ročníku ZŠ. (Dle § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.)
maximálně 2 body

b) výsledky hodnocení jednotných přijímacích zkoušek (test z českého jazyka a literatury, test z matematiky a jejích aplikací)
maximálně 50 bodů za test z českého jazyka a literatury
maximálně 50 bodů za test z matematiky a jejích aplikací

c) výsledky hodnocení školní přijímací zkoušky (test obecných studijních předpokladů a test všeobecného přehledu) maximálně 48 bodů

Maximální počet bodů: 150 bodů

d) v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů uchazečů rozhoduje o pořadí počet získaných bodů z testu obecných studijních předpokladů

e) v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů i po uplatnění bodu 6 d) rozhoduje dále o pořadí počet získaných bodů z testu všeobecného přehledu

f) v případě rovnosti celkového počtu získaných bodů i po uplatnění bodu 6 d) a 6 e) rozhoduje dále o pořadí počet získaných bodů z jednotné přijímací zkoušky (tedy celkový počet bodů z českého jazyka a matematiky)

g) Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením.

https://www.msmt.cz/file/54090/

h) Podle § 51, odst. 3 školského zákona musí být slovní hodnocení na vysvědčení ze ZŠ převedeno do klasifikace.

i) Úprava přijímací zkoušky u cizinců se řídí dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto osob ověřena rozhovorem, který bude zaměřen, kromě posouzení kvality verbálního projevu, také na zjištění úrovně znalostí uchazeče v duchu jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Rozhovor bude veden dvěma vyučujícími českého jazyka za účasti ředitele školy, případně jiného člena vedení školy, v termínu určeném na základě dohody se zákonným zástupcem uchazeče, ještě před konáním prvního kola přijímacího řízení.

https://www.msmt.cz/file/54088/

j) Uchazečům, kteří přikládají vysvědčení ze zahraniční školy, budou body individuálně přepočítány do dvoubodové škály. Vysvědčení musí být úředně ověřené přeložené do českého jazyka.

Veškeré informace a právní předpisy týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT a CERMAT.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/


V Praze dne 25. 1. 2021

Mgr. Jiří Matějka
ředitel školy


PÁR RAD RODIČŮM

 • Přihlášky lze odevzdat osobně v podatelně (vrátnici) školy denně od 7:30 do 14:00 hodin nebo doručit poštou do 1. 3. 2021 včetně.
 • Přihláška je ke stažení na webu CERMAT. https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf
 • Při vyplňování přihlášky věnujte pozornost všem kolonkám.
 • V případě, že jste majiteli datové schránky (pouze jako fyzická osoba), nezapomeňte prosím vyplnit kolonku „Adresa pro doručování…“.
 • Zdravotní posudek nevyžadujeme.
 • Obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium
 • Pozvánku s veškerými informacemi a harmonogramem budeme odesílat poštou nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. V případě, že by pozvánka nedorazila, neváhejte nás kontaktovat.Pověřená osoba za GNK:

Mgr. Josef Růžička
zástupce ředitele
ruzicka.josef@kavalirka.cz
257 225 370