Novinky

Kulturní den 2024

5.B si vyzkoušela gravitační simulátor

Pablo y Dora II

Ztráty a nálezy

Instagram školy

Základní koncepce osmiletého gymnázia

Naše gymnázium má v současné době 18 tříd. Původní koncepci šestiletého cyklu s třemi paralelními třídami v ročníku jsme byli nuceni změnit. Takže během osmi let přijímáme ke studiu šestkrát dvě třídy a dvakrát třídy tři.

Na nižším stupni postupujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Zavedením ŠVP a jeho stálou revizí, která vychází z našich, zpětnou vazbou průběžně získávaných poznatků o realizovaném výchovně vzdělávacím procesu, došlo k posílení i dalšímu zintenzivnění výuky informatiky, matematiky, ale i dalších stěžejních předmětů. Výrazně se zaměřujeme na výuku cizích jazyků, a to jak rozšířením hodinových dotací, tak i nabídkou volitelných předmětů ve vyšším stupni gymnázia.

Mezi významné prvky naší koncepce patří i citlivé, postupné zvyšování nároků na žáky prim a sekund, které se nám osvědčilo a nalézá kladný ohlas nejenom u žáků a jejich rodičů, ale i u odborníků z pedagogicko-psychologických poraden. V prvních dvou ročnících studia (zejména v primě) preferujeme přístup, který na základě kladné motivace umožňuje žákům poznat rozdílné studijní prostředí i návyky od základní školy, začlenit se dobrovolně do mimovýukových aktivit, které naše škola umožňuje. Za významné pokládáme i odlišné pojetí vzdělávacích priorit s důrazem na rozvoj kompetencí (schopností, dovedností) na nižším stupni gymnázia. Věříme, že jejich zvládnutí umožní žákům zcela jiný způsob vzdělávání, založený na samostatnosti, na funkčním uplatnění logických postupů i na orientaci v mezioborových vztazích. Hlavními schopnostmi žáků by se měly stát kreativita, flexibilita a samostatné řešení problémových situací.

Na vyšším stupni gymnázia se již výuka svým charakterem, didaktickými postupy i zapojením stále většího množství volitelných předmětů stále více zaměřuje na zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy a na další studium v nich. Nedílnou součástí tohoto procesu jsou i studenty zpracovávané předmaturitní ročníkové práce, které se nezřídka svou formální i obsahovou kvalitou obhajovanou před komisí blíží malým diplomovým pracím. Mnohé z těchto prací jsou podkladem pro zařazení do soutěže studentské odborné činnosti (SOČ).

Studijní možnosti a aktivity školy

Snažíme se využívat co nejpestřejší formy i metody výuky. Na základě zájmu studentů nabízíme atraktivní volitelné předměty, jejichž prostřednictvím rozvíjíme učivo základní. Následující příklady seminářů dosvědčují, že výběr je opravdu pestrý. Dějepis, filozofie, psychologie a sociologie, teorie státu a práva, matematika, chemie, biologie, makroekonomie, finanční gramotnost, genetika a ekologie, deskriptivní geometrie, kultura 20. století, … Samostatnou kapitolou jsou konverzace v cizích jazycích a nově i možnost získání základů třetího cizího jazyka.

Anglický jazyk mají žáci po celou dobu studia, od 2. ročníku v kombinaci s německým, francouzským nebo španělským jazykem. Při výuce je pamatováno na dělení podle vstupních znalostí. Využíváme též služeb zahraničních lektorů. Celá výuka cizích jazyků je doplněna jazykovými pobyty v zahraničí, které jsou realizovány buď ve spolupráci s našimi partnerskými školami, nebo s ověřenými cestovními kancelářemi, specializujícími se na tento typ služeb. Spolupracujeme formou mezinárodních projektů se zahraničními školami. V posledních letech naši žáci vcelku pravidelně reprezentovali Českou republiku na zasedáních Evropského parlamentu mládeže. Žáci mají též možnost zapojit se do nejrůznějších dlouhodobých studijních soutěží, ve kterých dosahují v mnoha případech vynikajících výsledků.

K výuce tělesné výchovy využíváme moderní víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou i osvětlením, v zimě překryté nafukovací halou. Kromě hřiště na beachvolejbal mají žáci k dispozici i lezeckou stěnu, což nám s dalšími tělovýchovnými prostorami (tělocvičny, posilovna, …) umožňuje nejenom kvalitní výuku tělesné výchovy na škole, ale i rozšíření činnosti Školního sportovního klubu. Nabídku volnočasových pohybových aktivit na škole vhodně doplňují sportovní zájmové kroužky a dívčí volejbalový oddíl SAVO Praha. Výsledkem těchto aktivit je i celá řada kvalitních umístění ve sportovních soutěžích škol, a to i na celostátní úrovni.

Pro žáky školy pořádáme v prvním ročníku adaptační kurs v přírodě a v dalších letech lyžařské i jiné sportovní kurzy, odborné exkurze i poznávací zájezdy po ČR a také v zahraničí.

Rozhodně nezanedbáváme oblast estetiky a kultury. Žáci zapojení do činnosti Školního kulturního klubu se mohou realizovat například v dramatických či pěveckých kroužcích. Školní pěvecký sbor je chloubou naší školy a každoročně získává nejvyšší ocenění i v rámci České republiky.

O kvalitě naší školy nejlépe svědčí fakta. V úspěšnosti u státních maturitních zkoušek (společná část), která díky svému charakteru nabízí srovnání, se pravidelně objevujeme mezi nejlepšími školami v celé republice.

Naši absolventi, téměř se stoprocentní úspěšností přijetí, cíleně pokračují ve vzdělávání na vysokých školách v ČR či na školách v zahraničí.

Výběr pedagogického sboru i jeho případné obměny je veden snahou zajistit na škole nejen kvalitní moderní výuku, ale i příjemné a přátelské prostředí, které škola považuje za základ výsledků kladně oceňovaných jak veřejností, tak i inspekčními orgány. Inspekční zprávy dokumentují vysokou kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu na naší škole.

Umístění a vybavení školy

Škola se nachází jako samostatný objekt s velkou zahradou ve vilové části Košíř, tedy uprostřed parkové zeleně s nádherným výhledem na Prahu. Název samotného Gymnázia Nad Kavalírkou, jehož zřizovatelem je HMP, pochází (stejně jako u našeho předchůdce - Gymnázia Nad Turbovou) od nedaleké košířské usedlosti. Vzniklo v září 1992. Od té doby se mnohé změnilo.

Budova školy prošla v několika posledních letech kompletní venkovní i vnitřní úpravou a stále se zaměřujeme na postupnou další inovaci interiéru, venkovních ploch a objektů. Prostorové podmínky pro výuku jsou ve škole velmi dobré, prakticky každý předmět má svou odbornou, moderně vybavenou učebnu či laboratoř. K dispozici máme počítačovou síť, dvě velké a jednu menší počítačovou učebnu a trvalý přístup na internet. Studijní zázemí tvoří též studovna se školní knihovnou.

Nedílnou součástí výukových možností jsou i prostory a vybavení pro výtvarnou výchovu (keramická pec, hrnčířský kruh, …) a výchovu hudební. Výuka dramatické výchovy využívá venkovní amfiteátr i aulu školy pro 120 osob s audiovizuálním vybavením, které jsou také využívané kroužky Školního kulturního klubu. V aule se odehrávají besedy, setkání se zajímavými osobnostmi, přednášky i většina akcí společenskokulturního charakteru.

V rozsáhlém areálu školy máme moderní víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou i osvětlením, v zimě překryté nafukovací halou. Disponujeme horolezeckou stěnou i hřištěm na beachvolejbal, což s dalšími využívanými tělovýchovnými prostory (tělocvičny, posilovna, …) nám umožňuje nejenom kvalitní výuku tělesné výchovy na škole, ale i plnohodnotnou činnost Školního sportovního klubu. Dostavba lehkoatletických sektorů přímo v areálu školy naše možnosti ještě rozšířila.

Celá zahrada školy o rozloze několika tisíc metrů čtverečních se nám mění nejenom v základnu pro výuku pěstitelských prací, ale v podobě jakési botanické zahrady i pro výuku biologie.

Ke stravování slouží modernizovaná školní jídelna, bufet s občerstvením i nápojový automat.

Celým naším snažením se prolíná snaha o co nejestetičtější, ale i vysoce funkční prostředí s kvalitní didaktickou technikou, abychom ještě výrazněji mohli rozšířit metody a formy výuky.