Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen "zákon")

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Oficiální název

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 061385298

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, byla zřízena usnesením č. j: 28052/92-26 a sídlí na adrese 15000 Praha 5 - Košíře, Nad Kavalírkou 100/1. Zřizovací listina je ze dne 17. 12. 1992. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 20/86 ze dne 15. 10. 2020.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Gymnázium, Nad Kavalírkou 100/1, 150 00 Praha 5
Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou v předchozím bodě

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě - ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny.
Vrátnice (podatelna) školy – pondělí-pátek 7:00-14:00
Konzultační hodiny učitelů po předchozí dohodě.

4.4. Telefonní čísla

Telefonní spojení:
vrátnice: 257 210 925, 257 224 269
ředitel školy Mgr. Josef Růžička: 257 225 370
e-mail: gymnazium@kavalirka.cz, ruzicka.josef@kavalirka.cz
statutární zástupce ředitele:

  • Mgr. J. Hlináková: 257 220 314, e-mail: hlinakova.jarmila@kavalirka.cz

vedoucí školní jídelny: Jana Hyklová, tel.: 257 221 201, e-mail: hyklova.jana@kavalirka.cz

pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy a u zástupce ředitele.

4.5. Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.kavalirka.cz

4.6. Adresa podatelny

Gymnázium, Nad Kavalírkou 100/1, 150 00 Praha 5

4.7. Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: gymnazium@kavalirka.cz

4.8. Datová schránka

ID datové schránky:

644ydmr

5. Případné platby lze poukázat na účet číslo: 2002680002/5500, Raiffeisenbank a.s.

6. IČO

61 385 298

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.1.1. Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

  • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku - v listinné podobě v ředitelně školy
  • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce - v listinné podobě v kanceláři školy
  • Školní vzdělávací programy - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v zkrácené elektronické podobě na webu školy zde: ŠVP ZV pro primu - kvartu , ŠVP GV pro kvintu - oktávu.
  • Výroční zpráva o činnosti školy - v listinné podobě ve vrátnici školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde.
  • Školní řád - v listinné podobě ve vrátnici školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde.
  • Dokumentace BOZ a PO - v listinné podobě v kanceláři školy
  • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace - v listinné podobě v kanceláři školy
  • Soubor vnitřních směrnic a předpisů - v listinné podobě v ředitelně školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. S písemnými žádostmi o informace se obracejte na vrátnici (podatelnu) školy nebo na ředitele školy.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2. Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je v listinné podobě v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb.

Škola vydává stejnopisy a opisy vysvědčení, za úhradu vynaložených nákladů, a to ve výši 50 Kč. Organizace je oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádné vyhledávání informací.

Stáhnout sazebník ve formátu PDF

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou dostupné na stránce Dokumenty.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.