Povinné údaje

Název subjektu

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Důvod a způsob založení

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Organizace je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je hlavní město Praha. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jehož statutárním orgánem je ředitel.

Organizační struktura

Pro zobrazení organizační struktury navštivte sekci Vedení školy.

Kontaktní spojení

Adresa

Gymnázium
Nad Kavalírkou 1/100
150 00 Praha 5

Úřední hodiny

Vrátnice (podatelna) školy – Jana Habelová: pondělí-pátek 7:00-15:30
Konzultační hodiny učitelů po předchozí dohodě.

Telefonní čísla

Ústředna Vrátnice 257 210 925, 257 224 269
Ředitel Mgr. Jiří Matějka 257 212 086
Zástupce Mgr. J. Hlináková 257 220 314
Zástupce Mgr. J. Růžička 257 225 370
Výchovná poradkyně Mgr. E. Kiršbaumová 257 210 925
Kancelář R. Pidrmanová, R. Zieglerová 257 225 371

Další elektronické adresy

gymnazium@kavalirka.cz
ID datové schránky: 644ydmr
Emailové adresy učitelů v sekci Učitelé

Platby

Případné platby lze poukázat na účet číslo: 2002680002/5500, Raiffeisenbank a.s.

61 385 298

DIČ

Nejsme plátci DPH

Dokumenty

Seznam hlavních koncepčních dokumentů a Rozpočet školy naleznete ve složce Dokumenty.

Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, email: consultant@moore-czech.cz
Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy a u zástupce ředitele.

Žádosti o informace

S písemnými žádostmi o informace se obracejte na vrátnici (podatelnu) školy nebo na ředitele školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy k rukám ředitele školy. Osobně ve vrátnici (podatelně) školy v úředních hodinách. Elektronicky na gymnazium@kavalirka.cz. Do datové schránky 644ydmr.

Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (k rukám ředitele školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formuláře

Formuláře školy ke stažení v sekci Dokumenty

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Kontaktujte nás na adresách: gymnazium@kavalirka.cz, kirsbaumova.eva@kavalirka.cz a ruzicka.josef@kavalirka.cz.

Lhůty pro řešení jsou stanoveny dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Druhy životních situací naleznete na portálu hl. města Prahy.

Předpisy

 1. Nejdůležitější používané přepisy
  Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
  Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
  Zákon 500/2004 Sb. správní řád
  Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění
  Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
  Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
  Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění
  Nejdůležitější používané předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí ve vrátnici školy.
 2. Vydané právní předpisy
  Školní řád je dostupný na stránce Dokumenty.

Úhrady za poskytování informací

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Škola vydává stejnopisy a opisy vysvědčení, za úhradu vynaložených nákladů, a to ve výši 50 Kč. Organizace je oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádné vyhledávání informací, a to ve výši 100,- Kč za každých započatých 30 minut práce.
 2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  -

Licenční smlouvy

-

Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou dostupné na stránce Dokumenty.

Projekty EU

V rámci výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II, realizujeme od 1.9.2019 následující projekt šablon:
Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v Gymnáziu Nad Kavalírkou (Šablony II.)
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0014075
Cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v Gymnáziu Nad Kavalírkou, a to formou seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí, kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
mapa