Základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada byla zřízena usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22.3.2005, podle ustanovení § 167 a 168 Školského zákona.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Hlavní úkoly

  • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat školní řád, navrhovat jeho změny
  • schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednávat návrh rozpočtu na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednávat inspekční zprávy České školní inspekce
  • podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení

Předseda
Bude zvolen na příštím zasedání ŠR.

Místopředseda
Ing. Ondřej Plch

Zástupci zřizovatele:
RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. et Mgr. Miroslav Šmíd

Zástupci studentů
Mgr. Martina Svárovská, Ing. Ondřej Plch

Zástupci pedag. pracovníků
Ing. Jana Vašková, Mgr. Jarmila Hlináková