MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška v roce 2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Společná část

2 povinné zkoušky

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk / matematika

Max. 2 nepovinné zkoušky

cizí jazyk / matematika

Cizí jazyk

U povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.

Profilová část

3 povinné zkoušky

nabídka předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova, deskriptivní geometrie

Alespoň v jedné části maturitní zkoušky (společné nebo profilové) musí žák konat zkoušku z cizího jazyka. Zároveň nesmí konat zkoušku ze stejného cizího jazyka ve společné i profilové části.

Žák může požádat o nahrazení zkoušky z cizího jazyka profilové části MZ standardizovanou zkouškou z cizího jazyka. Písemnou žádost musí podat do 31. 3. 2018 pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. 6. 2018 pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Pro anglický jazyk jde o zkoušky v úrovni C1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, pro druhý cizí jazyk úroveň B2 a vyšší. Seznam zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky vydává MŠMT.

Max. 2 nepovinné zkoušky

nabídka předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, deskriptivní geometrie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova.
Podmínkou pro výběr nepovinné zkoušky je předchozí písemný souhlas příslušného vyučujícího.
Všechny zkoušky profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební komisí.

Pro možnost skládat maturitní zkoušku z uvedených předmětů platí, že jejich celková dotace na vyšším stupni gymnázia činí 144 vyučovacích hodin.

Další informace naleznete na www.novamaturita.cz