Maturita 2021

Aktuální podoba MZ 2021:
https://koronavirus.edu.cz/files/hlavni-body-uprava-mz-zz-abs-nejdulezitejsi-body-brezen-2021.pdf


Maturitní zkouška v roce 2021 se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Společná část

Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

2 povinné zkoušky

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky

z nabídky:
cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský.

Profilová část

Skládá se ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Ostatní zkoušky profilové části MZ se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 450 slov, písemná práce trvá 180 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 5 zadání, z nichž si každý žák jedno zvolí.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov, písemná práce trvá 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci z cizího jazyka ředitel školy stanoví 4 zadání, z nichž si každý žák jedno zvolí.

Žáci zaznamenají vytvořený text rukopisně.

3 povinné zkoušky

z nabídky:
anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika a její aplikace, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova

Pokud si žák ve společné části nezvolí zkoušku z cizího jazyka, musí konat zkoušku z cizího jazyka v profilové části (tj. cizí jazyk je v tomto případě jedním předmětem ze 3 povinných).


Příklady volby maturitních předmětů:

  1. společná část: Čj, cizí jazyk
    profilová část: Čj, cizí jazyk (stejný jako ve společné části) + M, F, Bi

  2. společná část: Čj, matematika
    profilová část: Čj + cizí jazyk (povinně), Osz, H

Žák může požádat o nahrazení 1 zkoušky z cizího jazyka profilové části MZ výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Písemnou žádost musí podat do 31. 3. 2021 pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. 6. 2021 pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Pro anglický jazyk jde o zkoušky v úrovni C1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, pro druhý cizí jazyk úroveň B2 a vyšší. Seznam zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky vydává MŠMT.

max. 2 nepovinné zkoušky

z nabídky:
anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika a její aplikace, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, deskriptivní geometrie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova.

Podmínkou pro výběr nepovinné zkoušky je předchozí písemný souhlas příslušného vyučujícího.

Další informace naleznete na maturita.cermat.cz

V Praze dne 21. 10. 2020


Jiří Matějka