Dějepis

Informace o předmětu

Dějepis patří k nejdůležitějším všeobecně vzdělávacím předmětům. Jeho výuka si klade za cíl, aby si žáci a studenti osvojili základní znalosti, pochopili původ mnoha skutečností, vzájemné vztahy mezi hospodářským, politickým, společenským a kulturním vývojem. Na tomto základě si potom vytvoří jistý přehled o vývoji lidské společnosti, pochopí, že jednotlivé události spolu souvisejí, proč se takto odehrály, že určité společenské jevy je možné předvídat, poznají kladné a záporné stránky minulosti. Zároveň se učí schopnosti hledat a nalézat vzájemné souvislosti, chápat příčiny a následky. Vedeme žáky k tomu, aby uměli hodnotit, zaujímat vlastní stanovisko, získávali poznatky z různých zdrojů a využívali je při objasňování historických událostí a společenských jevů. K tomu je nezbytné umět pracovat s odbornou literaturou, s historickým dokumentem, samostatně řešit přiměřené úkoly, diskutovat, věcně argumentovat, obhajovat a korigovat své názory a stanoviska, spolupracovat.Jedním z nejdůležitějších výsledků studia dějepisu by měla být schopnost studenta vytvořit si vlastní názor, schopnost kultivované argumentace a tolerance k názorům jiných.

V primě - kvartě se učí podle RVP-ŠVP ZV, od kvinty podle RVP-ŠVP- GV. V současnosti se vyučují 2 hodiny týdně v 1. - 4. ročníku, v 5. ročníku 1 hodina týdně, v sextě – septimě 2 hodiny týdně. V oktávě se dějepis nevyučuje. V nabídce máme volitelné dvouleté a jednoleté semináře dějepisu pro studenty vyššího gymnázia.

Všichni studenti využívají odbornou pracovnu vybavenou moderní audiovizuální technikou a moderními učebními pomůckami. K dispozici jsou bohatě vybavené žákovská a učitelská knihovna. Nedílnou součástí výuky jsou ve vyšších ročnících odborné práce, jejichž témata se vztahují k probíranému učivu, a historické exkurze v průběhu celého studia. Pro studenty s hlubším zájmem o historii a pro budoucí maturanty je v předposledním ročníku otevřen dvouletý Seminář z dějepisu. První ročník je věnován vybraným kapitolám z dějin a historii regionu. Druhý se zabývá dějinami po roce 1945. Jeho součástí jsou dějepisné vycházky, návštěvy muzeí, aktuálních výstav, památných míst, práce s odbornou literaturou a časopisy, seminární práce. Opravdoví nadšenci historií mohou uplatnit své vědomosti v odborných soutěžích. Ti mladší v Dějepisné olympiádě, starší v SOČ. Řada našich studentů studuje úspěšně na filozofických, pedagogických, právnických fakultách a na fakultách humanitních studií.

Brepty, přebrepty a jiné perly našich studentů:

  • Jak se dostal Napoleon k moci? - Svrhl původního císaře a zavraždil ho ve spánku.
  • Investitura je když papež nebo král předává odznaky arcibiskupovi (prsten+berle)
  • Apoštol je dvořan Ježíše Krista
  • V boji nikdo nechtěl uspoupit, výtězí papěš
  • Panovník šel v zimě bos a v nepříjemném oděvu odprosit papeže na jeho hrad Canossu
  • Po smrti Salina dochází k odhalení kultury
  • Která území připojil k českému státu Karel IV.? - Horní a Dolní Lužiny.

Za VO Mgr. Lenka KlingerováOdkazy

Panovníci -> http://www.panovnici.cz/
Mnoho různých panovníků, vše řazeno podle jejich hodností.


Učitelé

Mgr. Lenka Klingerová

Mgr. Tereza Maňásková

Mgr. Monika Mašková

PhDr. Jan Novák

Mgr. Lukáš Ruml

Bc. Petr Staněk