Dějepis

Informace o předmětu

Historia magistra vitae

Dějepis patří k nejdůležitějším všeobecně vzdělávacím předmětům. Výuka si klade za cíl, aby si studenti osvojili základní znalosti, pochopili původ mnoha skutečností, vzájemné vztahy mezi hospodářským, politickým, společenským a kulturním vývojem. Na tomto základě si potom vytvořili jistý přehled o vývoji lidské společnosti, pochopili, že jednotlivé události spolu souvisejí, proč se takto odehrály, že určité společenské jevy je možné předvídat, poznali kladné a záporné stránky minulosti. Zároveň učí schopnosti hledat a nalézat vzájemné souvislosti, chápat příčiny a následky, umět hodnotit, zaujímat vlastní stanovisko, získávat poznatky z různých zdrojů a využívat je při objasňování historických událostí a společenských jevů, umět pracovat s odbornou literaturou, s historickým dokumentem, samostatně řešit přiměřené úkoly, diskutovat, věcně argumentovat, obhajovat a korigovat své názory a stanoviska, spolupracovat. Jedním z nejdůležitějších výsledků studia dějepisu by měla být schopnost studenta vytvořit si vlastní názor, schopnost kultivované argumentace a tolerance k názorům jiných.

V primě - kvartě se učí podle RVP-ŠVP ZV, od kvinty podle RVP-ŠVP- GV. V současnosti se vyučují 2 hodiny týdně v 1. - 4. ročníku, v 5. ročníku 1 hodina týdně, v sextě – septimě 2 hodiny týdně. V oktávě se dějepis nevyučuje. V nabídce máme volitelné dvouleté a jednoleté semináře dějepisu pro studenty vyššího gymnázia.

Všichni studenti využívají odbornou pracovnu vybavenou moderní audiovizuální technikou a moderními učebními pomůckami. K dispozici jsou bohatě vybavené žákovská a učitelská knihovna. Nedílnou součástí výuky jsou ve vyšších ročnících odborné práce, jejichž témata se vztahují k probíranému učivu, a historické exkurze. Pro studenty s hlubším zájmem o historii a pro budoucí maturanty je v předposledním ročníku otevřen dvouletý Seminář z dějepisu. První ročník je věnován vybraným kapitolám z dějin a historii regionu. Druhý se zabývá dějinami po roce 1945. Jeho součástí jsou dějepisné vycházky, návštěvy muzeí, aktuálních výstav, památných míst, práce s odbornou literaturou a časopisy, seminární práce. Opravdoví nadšenci historií mohou uplatnit své vědomosti v odborných soutěžích. Ti mladší v Dějepisné olympiádě, starší v SOČ. Řada našich studentů studuje úspěšně na filozofických, pedagogických, právnických fakultách a na fakultách humanitních studií.

Učebnice:

PRIMA

Válková, V.: Dějepis 6 (pravěk a starověk) pro základní školy. SPN, Praha 2006 (Zpracováno v souladu s RVP-ZV )

Atlas světových dějin, 1. díl, Pravěk - středověk. Kartografie Praha, 1995

SEKUNDA

Válková. V.: Dějepis 7 (středověk a raný novověk) pro základní školy. SPN, Praha 2007 (Zpracováno v souladu s RVP-ZV)

Atlas světových dějin, 1. díl, Pravěk - středověk. Kartografie Praha, 1995

TERCIE

Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy (novověk). SPN, Praha 2008 (Zpracováno v souladu s RVP-ZV)

Atlas světových dějin, 2. díl, Středověk - novověk. Kartografie Praha, 1996

KVARTA

Válková, V.: Dějepis 9. (nejnovější dějiny) pro základní školy. SPN, Praha 2009 (Zpracováno v souladu s RVP-ZV)

Popelka, M., Válková, V.: Dějepis pro gymnázia a střední školy, 1., Pravěk a starověk. SPN, Praha 2001

Atlas světových dějin, 1. díl, Pravěk - středověk. Kartografie Praha, 1995

KVINTA

Popelka, M., Válková, V.: Dějepis pro gymnázia a střední školy, 1., Pravěk a starověk. SPN, Praha 2001

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis pro gymnázia a střední školy, 2., Středověk a raný novověk. SPN, Praha 2001

Atlas světových dějin, 1., 2. díl. Kartografie Praha, 1995

SEXTA

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis pro gymnázia a střední školy, 2., Středověk a raný novověk. SPN, Praha 2001

Hlavačka, M.: Dějepis pro gymnázia a střední školy, 3., Novověk. SPN, Praha 2001

Atlas světových dějin, 2. díl, Středověk - novověk. Kartografie Praha, 1996

SEPTIMA

Hlavačka, M.: Dějepis pro gymnázia a střední školy, 3. díl, Novověk. SPN, Praha 2001

Kuklík, J. aj.: Dějepis pro gymnázia a střední školy, 4. díl, Nejnovější dějiny. SPN, Praha 2002

Atlas světových dějin, 2. díl. Středověk - novověk. Kartografie Praha, 1996

Plán exkurzí pro školní rok 2016 – 2017

Pro primy se osvědčily různě zaměřené experimentální archeologické dílny v Muzeu hl. m. Prahy – chceme pokračovat.

Sekundy - Památník národního písemnictví - (Z)věrozvěsti - ve spolupráci s VO-Čj-lit

Kvarty – půldenní exkurze do Památníku obětem heydrichiády - Resslova ul.

Sexty - komentovaná prohlídka ND - ve spolupráci s VO-Čj-lit, Hv, Vv

Septimy – Památník na Vítkově - využijeme aktuální programy k moderním dějinám

Brepty, přebrepty a jiné perly našich studentů:

  • Jak se dostal Napoleon k moci? - Svrhl původního císaře a zavraždil ho ve spánku.
  • Investitura je když papež nebo král předává odznaky arcibiskupovi (prsten+berle)
  • Apoštol je dvořan Ježíše Krista
  • V boji nikdo nechtěl uspoupit, výtězí papěš
  • Panovník šel v zimě bos a v nepříjemném oděvu odprosit papeže na jeho hrad Canossu
  • Po smrti Salina dochází k odhalení kultury
  • Která území připojil k českému státu Karel IV.? - Horní a Dolní Lužiny.

Za VO Mgr. Lenka KlingerováOdkazy

Panovníci -> http://www.panovnici.cz/
Mnoho různých panovníků, vše řazeno podle jejich hodností.


Učitelé

Mgr. Monika Mašková

PhDr. Jan Novák

Bc. Lukáš Ruml

Bc. Petr Staněk

Mgr. Lenka Klingerová