Zeměpis

Informace o předmětu


Geografie nebo zeměpis?

Předmět zeměpis si na našem gymnáziu udržuje postavení důležitého všeobecně vzdělávacího předmětu. Učitelé se snaží přiblížit žákům zeměpis jako komplexní, víceoborový předmět, který prochází častými změnami především v obecné a regionální rovině. Vedeme žáky, aby získali schopnost orientace v současném světě a jeho proměnách, základní společenský rozhled, rozvíjeli kritické myšlení a práci s informacemi a v neposlední řadě získali schopnost zaujímat stanoviska k otázkám současného světa.

Prostor k tomu mají žáci velký - zeměpis se na gymnáziu vyučuje v dvouhodinové dotaci v prvních sedmi ročnících. Pro šestý až osmý ročník vypisujeme i geografický seminář. Zajištění cílů výuky napomáhá moderně zařízená zeměpisná učebna, která je velmi dobře vybavena didaktickou technikou. Pro výuku využíváme dataprojektor, počítač, vizualizér a interaktivní tabuli. Žáci mohou využít i fondy učitelské a žákovské knihovny, které každoročně rozšiřujeme.

Využívání technického zázemí učebny úspěšně napomáhá společné práci žáků a vyučujících, významně přispělo i při nových formách distanční výuky, během procesu geografického vzdělávání.

V něm se snažíme posilovat roli žáků a zavádět nové formy práce na hodinách. Těch se žáci aktivně účastní např. tvorbou a předváděním počítačových prezentací, přednášením referátů, diskusemi k jednotlivým tématům, aktivním vyhledáváním informací prostřednictvím práce s odbornou literaturou, encyklopediemi, články v časopisech, tabulkami, internetem a především různými mapami a atlasy.

Snahou vyučujících je zajistit maximální aktuálnost a pestrost výuky, což nám umožňuje především práce s počítačem (promítání filmů, videí, obrázků, poslech etnické hudby, práci s aktuálními informacemi a daty), ale i zařazování skupinové práce, problémové výuky apod. Podporujeme žáky v samostatném a kultivovaném vyjadřování, zaujímání stanovisek k různým problémům, k hodnocení změn geografického světa.

K součástem hodin zeměpisu patří i tvorba vlastních výukových pomůcek ve fyzické nebo digitální podobě i předávání vlastních zkušeností z cestování. Běžnou složkou výuky předmětu se stalo používání počítačových prezentací k široké škále témat, jejichž nabídka je plynule rozšiřována. Jsou používány s cílem maximálně podpořit názornost a pestrost výuky a zapojit žáky do jejího procesu.

Vytvořené materiály (např. testové úlohy, prezentace) mohou žáci využívat přímo ve škole na žákovských počítačích nebo z domova přes komunikační aplikaci Teams. Ve třetím a čtvrtém ročníku poskytuje škola žákům elektronické učebnice od firmy Fraus s neomezenou dobou použití a pravidelnými aktualizacemi. Výhodou jsou až čtyři instalace pro jednoho žáka a možnost využívání po celou dobu studia na gymnáziu. Podle potřeby nabízíme žákům možnost zakoupit si k dané tématice pracovní sešity. Všechny podkladové materiály mohou žáci využívat pro přípravu na hodinu a také jim slouží i při domácí přípravě a řešení domácích úkolů.

Při výuce se snažíme o co největší propojení výuky s aktuálními společensko-politickými změnami a ke zdůrazňování praktických rozměrů zeměpisu. Propojení s praxí a názornost výuky předmětu nám pomáhají uskutečňovat geografické exkurze. V jednotlivých ročnících využíváme podle potřeby nabídky různých vzdělávacích institucí. Nejčastěji navštěvujeme pořady společnosti Planeta Země 3000 a programy Svět kolem nás.

V terciích pořádáme pětidenní zeměpisně-dějepisně-biologickou exkurzi, která v zeměpise završuje výuku o České republice v tomto ročníku. Každý rok žáci navštěvují jiný region naší vlasti.

Možnosti žáků věnovat se zeměpisnému vzdělávání u nás ovšem zdaleka nekončí hodinami geografie a exkurzemi. Každý rok nabízíme žákům účast ve školním kole zeměpisné olympiády, v regionální soutěži Pražský glóbus nebo v distanční soutěži tříd EUROREBUS.

Završit výuky zeměpisu mohou žáci vypracováním předmaturitní ročníkové práce a samozřejmě maturitní zkouškou.

Zda se výuka žákům líbí? Zeptejte se jich. Jistým měřítkem mohou být počty účastníků v soutěžích, počty zpracovaných předmaturitních prací a hlavně úspěšných maturantů. V posledních letech stále rostou a my věříme, že tomu tak bude i nadále.

Zeměpis nemusí být váš oblíbený předmět, a přesto s ním můžete zažít mnoho zajímavých okamžiků. Zkuste to a my vás podpoříme.

Za VO Mgr. Zdeněk Kříž
FotogalerieUčitelé

Mgr. Zdeněk Kříž

Mgr. Tereza Maňásková

Mgr. Jiří Matějka

Mgr. Jitka Procházková