Biologie

Informace o předmětu

Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí. Od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, přes úrovně buněk, tkání, orgánů a jedinců až po úroveň populací, společenstev, ekosystémů a biomů, tedy společenstev mnoha populací různých organismů s jejich vzájemnými vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

S touto krásnou a k bádání inspirující vědou, jež rozvíjí přírodovědnou gramotnost, se studenti na našem gymnáziu setkávají v průběhu celého studia. V 1. a 2. ročníku jedenkrát týdně. Od 3. do 8. ročníku dvakrát týdně. Od 3. do 7. ročníku jsou součástí výuky i praktická cvičení, která probíhají jedenkrát za 6 týdnů. Praktická cvičení jsou jedinečnou možností, jak lépe poznat a prozkoumat studované organismy, prakticky si ověřit teoretické znalosti, vyzkoušet si laboratorní techniku a zažít něco málo z Biologie "na vlastní kůži". Ve 4. ročníku je do výuky zařazen předmět Pěstitelské práce, který je zaměřen především na praktické činnosti týkající se pěstitelství a chovatelství. Studenti 6. až 8. ročníku, kteří mají o biologii zájem a chtějí ji dále studovat na vysoké škole, mohou navštěvovat volitelný předmět Seminář z biologie. V letošním školním roce probíhá jednoletý seminář pro 6. ročník, dvouletý seminář pro 7. ročník a jednoletý seminář Genetiky pro 8. ročník.

Výuka probíhá v nově zrekonstruované učebně, kde je kromě dataprojektoru k dispozici interaktivní tabule, přehrávač DVD a videa, mikroskopy, lupy, přírodniny, kostry, různé modely, vycpaniny, nástěnné tabule apod. Pro výuku botaniky a předmět Pěstitelské práce máme k dispozici školní zahradu a v minulých letech zrekonstruovaný zahradní domeček.

Do výuky jsou zařazovány návštěvy Botanické zahrady, ZOO, Hrdličkova muzea, Chlupáčova muzea, Anatomického ústavu, pražských parků a tematických výstav. Studenti seminářů pravidelně navštěvují přednášky, které probíhají na Akademii věd a PřFUK. Tradicí se už staly týdenní exkurze pro studenty 3. ročníku, na jejichž realizaci se podílí vyučující dějepisu, zeměpisu a biologie.

Pro zájemce se na škole organizují biologické olympiády a soutěže. Každý rok vždy několik studentů postoupí do obvodních nebo krajských kol a obsadí přední místa.

Součástí studia jsou i předmaturitní ročníkové práce, které jsou v předmětu Biologie často realizované a obhajované. V minulých letech některé práce dosahovaly takových kvalit, že s nimi studenti postoupili do celopražského kola soutěže SOČ, což považujeme za velký úspěch.

Za VO Mgr. Eva MarxováOdkazy

Natur Foto -> http://www.naturfoto.cz
Krásné fotografie zvířat a rostlin, vhodné i pro kabinet biologie - pro vložení do výukových prezentací


FotogalerieUčitelé

RNDr. Marie Kindermannová

Mgr. Jitka Kudláčková

Mgr. Eva Marxová

Mgr. Josef Růžička