Občanský a společenskovědní základ

Informace o předmětu

Výuka v předmětech Výchova k občanství - Občanský a společenskovědní základ - Svět práce ve všech osmi ročnících studia probíhá podle tematických plánů, v 7. a 8. ročníku byly na základě zájmu žáků navíc otevřeny společensko-vědní semináře, zaměřené na nadstavbové studium v oblasti psychologie, sociologie, teorie státu a práva, filozofie. Na seminářích žáci pracují nejen se speciální literaturou, ale především s primární literaturou. Na semináři Teorie státu a práva využívají studenti k řešení úkolů systém ASPI společnosti Wolters Kluver ČR, a. s.

Ve třetím a čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia se Svět práce vyučuje v rámci předmětu Výchova k občanství, velká pozornost se věnuje finanční gramotnosti. V sedmém ročníku je samostatný předmět Svět práce, který se zaměřuje na vybrané kapitoly ekonomie a pracovního práva. Tyto vědomosti se v dalších ročnících prohloubí jednotlivými společenskými vědami, resp. novým vzdělávacím oborem Občanský a společenskovědní základ.

Od kvinty je vyučován vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ. Konkrétně se jedná o základy psychologie, ve kterých se pokračuje i v sextě spolu se základy sociologie. V šestém ročníku zahrnuje předmět kapitoly ze sociologie a politologue a diskuzi o aktuálních společenskopolitických událostech. V rámci základního učiva jsou v tomto ročníku dokončena témata ze sociologie a probrána témata z politologie. V sedmém ročníku v návaznosti na probranou obecnou teorii práva jsou v prvním pololetí probrány hlavní oblasti veřejného a soukromého práva a ve druhém pololetí základy ekonomie. V osmém ročníku je studium společenských věd završeno základy filozofie a etiky. Část žáků využívá nabídky seminářů v rámci navýšené časové dotace a věnuje se problémům ekonomie, politologie, sociologie a filosofie pod vedením zkušených pedagogů.

Formy a metody výuky ve vzdělávacích oborech VO - OSZ - Sp jsou diferencovány podle ročníků. V 1. – 4. ročníku se užívá jednak osvědčené formy - výklad, zadávání projektových témat, drobné referáty k aktuálním společensko-politickým tématům, jednak jsou aplikovány některé metody interaktivní výuky, jako je myšlenková mapa, modelování konkrétní situace, řízená diskuse. Ve vyšších ročnících je kladen důraz na větší samostatnost žáků, především na práci s učebnicí, internetem, s odbornými texty. Metoda výkladu je doplňována rovněž metodami interaktivní výuky, zejména řízenou diskusí k aktuálním tématům a promítaným videodokumentům. V rámci politologie jsme se zaměřili na aktuální politickou situaci, v rámci ekonomie na zkušenosti ČR ze členství v EU, uskutečňované hospodářské a sociální reformy atd. Metody interaktivní výuky jsou nejvíce využívány v rozšířených hodinách v 6. a v 8. ročníku a ve výše uvedených společensko-vědních seminářích, kde pro ně jsou optimální podmínky. Mimo to jsou na těchto seminářích žáci vedeni k samostatnému studiu zadaných problémů, které ústí v napsání a prezentování seminárních prací.

Podobně jako v předchozích letech klademe důraz nejen na vzájemné propojení jednotlivých částí společenských věd, ale i na mezipředmětové vztahy, např. propojení s dějepisem a zeměpisem, doplnění teoretických poznatků společenskou praxí.

Za VO PhDr. Jan Novák
Učitelé

Mgr. Eva Kiršbaumová

Mgr. Monika Mašková

PhDr. Jan Novák

Mgr. Hedvika Tvrdá