Český jazyk

Informace o předmětu

Karel Čapek ve své knize Marsyas v kapitole Chvála řeči české vidí rodný jazyk takto:
„Řeč je sama souvislost národa, nedá se uměle předělat, nedá se do ní nepřirozeně zasáhnout, může se vyhubit, ale nemůže se převracet, má houževnaté, organické bytí přírodních věcí. Tisíciletá minulost protéká každým slovem, děláme něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky. Řeč je sama duše a kultura národa. Její zvučnost a melodie dává svědectví o poetických radostech kmene, její skladba a čistota projevuje tajemné zákony myšlení, její přesnost a logičnost udává míru rozumových darů národa.“

Český jazyk a literatura je předmět, který nás provází nejen po celou dobu studia, ale bez nadsázky po celý život. Mnohokrát, ne-li denně, bude záležet na tom, jak se dokážeme vyjádřit ústně či písemně. Doslova nám otevírá dveře, ty pomyslné - je pro nás vstupní branou pro získání vzdělání v oboru, který si pro svůj život zvolíme, je základem studia cizích jazyků, a tedy dalších cest, kterými máme možnost se v životě ubírat, i ty skutečné - jdeme na úřad, do banky, stojíme před svým pracovním týmem... Záleží na tom, jak dokážeme formulovat svoje přání, požadavky, svoje vize. K tomu všemu nám pomáhá čeština.

Jak učíme češtinu?

Při výuce klademe důraz na pestrost a střídání metod, podporujeme rozvoj komunikativních dovedností, vedeme žáky k pochopení historického a společensko- kulturního vývoje. Naším cílem je, aby žáci získali širší vzdělanostní základ, který jim umožní co nejlépe se uplatnit při vysokoškolském studiu. Při výuce akcentujeme i problémové a projektové vyučování, pracujeme ve skupinách, individuálně se věnujeme mimořádně nadaným žákům i žákům s poruchami učení. V popředí našeho zájmu je rozvoj kultury mluveného slova, především v hodinách literatury a stylistiky. V těchto hodinách se soustředíme i na rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti žáků. V nižších ročnících se zaměřujeme na nácvik pravopisu.

Teoretickou část výuky doplňujeme exkurzemi, návštěvami divadelních představení (Klub mladého diváka), filmových adaptací literárních děl, tematických výstav... Velmi dobře si vedou žáci i v olympiádách z českého jazyka a dalších jazykových a literárních soutěžích, např. v recitační soutěži Pražské poetické setkání. Každoročně pořádáme pro naše žáky také literární soutěž, s nejlepšími pracemi pak mají žáci možnost seznámit se na kulturních akcích v podobě autorského čtení. Naši žáci mohou rozvíjet svůj herecký talent v dramatickém kroužku ŠKK.

Výuka českého jazyka a literatury probíhá podle ŠVP. Tematické plány jsou aktualizovány v souvislosti s potřebami výuky a novými postupy v oblasti metodiky i obsahu výuky podle cílových kompetencí RVZP.

Na hodinách literatury pracujeme často s doplňkovými texty (beletrie, odborná literatura, články, recenze, dobové ohlasy apod.), obrazovým materiálem, mapami, což vychází z oborových kombinací jednotlivých vyučujících (Čj – D, Vv, Nj). Pozornost je věnována výběru literárních textů často s prostupností mezi jednotlivými disciplínami (jazyk, literatura, stylistika).

A na závěr opět slova klasika…

„Mateřštině třeba se doučovati po život celý. Čtením, posloucháním, jakkoli. Živoucí jazyk je živoucí les: má dle kraje, podnebí atd. sice svůj odvěký, určitý ráz, ale změna je v něm taktéž věčná. Člověk se nikdy mateřštině zcela nedoučí. Je to jako s každou lidskou dokonalostí , a úkolem člověka jest, aby se dokonalosti alespoň co možná přibližoval.“
Takto věcně – v duchu své generace, ale zároveň moudře a výstižně hovoří Jan Neruda o své mateřštině.

Za VO Mgr. Jana JanskáOdkazy

Spisovatelé -> http://www.spisovatele.cz/
Mnoho o českých i zahraničních spisovatelích. Děleno podle období.


FotogalerieUčitelé

Mgr. Jana Haškovcová

Mgr. Jana Janská

Mgr. Eva Kiršbaumová

Mgr. Lenka Klingerová

Mgr. Zuzana Lomíčková

Mgr. Lucie Matoušková

Mgr. Lukáš Ruml

Bc. Petr Staněk

Mgr. Dana Tomanová

Mgr. Hedvika Tvrdá

Mgr. Veronika Vyskočilová